Driftsstatus

Seimsdal Kraft as, har valgt entreprenør Bernhard Strand, Vassenden, som hovudentreprenør. Bystøl AS, Voss har ansvar for detaljprosjektet, og Eilert Olsen, Øvre Årdal er byggeleiar for prosjektet.

Hovuddata for Seimsdal Kraftverk:


Tilsig
:

Nedbørsfelt km2 33,6
Middelvannføring (1961 – 90) m3/s 1,38
Middelvannføring (1961 – 90) mill. m3/år 42,7
Midlere avrenning l/s/km2 41,1
Alminneleg lavvannføring m3/s 0,047
5-persentil sommar ( 1.5.-30.9) m3 0,321
5-persentil vinter  ( 1.10 – 30.5) m3 0,044

Vannveg og Kraftstasjon:

 Inntak på kote  moh. 320
 Utløp på kote  moh.  30
 Brutto fallhøgd eks. oppdemming  m  290
 Midlere energiekvivalent  kWh/m  0,66
 Slukeevne, maks.  m3/s  2,70
 Slukeevne, min.  m3/s  0,27
 Tilløpsrør, diameter  mm  1200/1000
 Tilløpsrør, lengde  m  2445
Installert effekt, max MW 7,050
Brukstid timar 3000

Magasin

 Magasinvolum mill.m3 0
 HRV  moh.  325
 LRV  moh.  325

Produksjon

 Produksjon vinter ( 1.10.- 30.04)  GWh/år   3,0
 Produksjon sommar ( 1.5 – 30.9)  GWh/år  14,4
 Produksjon, årleg middel  GWh/år  18,0

Generator

 Ytelse  MVA 7,25
 Spenning  kv  6,6